EN

Algemene Voorwaarden Babysittersclub Amsterdam

Lees deze Algemene Voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van Babysittersclub.nl. Gebruik van Babysittersclub.nl betekent dat u deze Algemene Voorwaarden accepteert. Deze Algemene Voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. De aanpassingen zullen 28 dagen nadat zij op Babysittersclub.nl zijn gepubliceerd, in werking treden.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.babysittersclub.nl (hierna te noemen: de “Site”) van Babysittersclub Amsterdam (hierna te noemen: “Babysittersclub”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in drie hoofdstukken.

  1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de Site

  2. Specifiek gedeelte voor Babysitter Aanvrager

  3. Specifiek gedeelte voor Babysitter

 

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1           Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1.1        Babysittersclub: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

1.1.2        Babysitter: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van de Babysittersclub oppaswerkzaamheden verricht of gaat verrichten voor de Babysitter Aanvrager.

1.1.3        Bestand: bestand met informatie van de Babysitter en de Babysitter Aanvrager, inclusief profielschetsen;

1.1.4        Babysitter Aanvrager: de natuurlijke persoon die een aanvraag doet om een Babysitter in te schakelen voor het verrichten van oppaswerkzaamheden;

1.1.5        Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Babysitter Aanvrager en de Babysitter, waarbij de Babysittersclub een bemiddelende rol speelt.

?1.2           Inhoud Site

Babysittersclub heeft deze Site met de grootst mogelijke zorg vormgegeven. Alle informatie op de Site met betrekking tot het Bestand is echter afkomstig van derden (de diverse Babysitters en Babysitter Aanvragers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Babysittersclub draagt voor de inhoud van het Bestand geen enkele verantwoordelijkheid.

1.3           Overeenkomst

1.3.1        Babysittersclub probeert Babysitter Aanvragers en Babysitters tot elkaar te brengen, waarbij Babysittersclub haar Site ter beschikking stelt voor gebruik door Babysitter Aanvragers en Babysitters.

1.3.2        Babysittersclub is echter nimmer partij bij de Overeenkomst die gesloten wordt tussen een Babysitter Aanvrager en een Babysitter door gebruikmaking van de Site.

1.3.3        Babysittersclub kan niet garanderen dat een Overeenkomst daadwerkelijk tot stand komt en correct zal worden nagekomen door beide partijen.

1.3.4        Deze Algemene Voorwaarden bevatten voorts de gehele overeenkomst tussen een Babysitter (Aanvrager) en de Babysittersclub voor het gebruik van de Site.

 ?1.4           Uw Gegevens

Uw Gegevens is gedefinieerd als alle gegevens die u aan Babysittersclub of andere gebruikers van de Site verstrekt en omvatten onder andere uw e-mailadres, uw naam, uw adres, uw woonplaats, uw telefoonnummer en geboortedata.

1.4.1        Indien u gebruik maakt van deze Site, zal u ervoor zorg dragen dat Uw Gegevens volledig, juist en actueel zijn, en dat u wettelijk bevoegd bent om van deze Site gebruik te maken.

1.4.2        Uw Gegevens zullen worden gebruikt om een Overeenkomst tot stand te brengen tussen een Babysitter Aanvrager en een Babysitter.

1.4.3        Babysittersclub respecteert ieders privacy en zal Uw Gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waarbij Uw Gegevens in principe niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Lees hier meer over in ons privacybeleid

 

1.5           Intellectuele Eigendomsrechten

1.5.1        De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, waaronder het Bestand, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij de Babysittersclub, haar licentiegevers en/of adverteerders.

1.5.2        Het is u niet toegestaan de Site of delen daarvan op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of te wijzigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

 

1.6           Spam/harvesten

1.6.1        Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een Overeenkomst tussen Babysitter Aanvrager en Babysitter. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

(a)            Een gebruiker van de Site (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct verband houdt met de Babysittersclub en haar activiteiten, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

(b)           Een gebruiker van de Site (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) verband houden met de Babysittersclub en haar activiteiten;

(c)            E-mailadressen van gebruikers van de Site te verzamelen om welke reden dan ook.

1.6.2        Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7 hieronder.

 

1.7           Uitsluiting

De Babysittersclub behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van de Babysittersclub om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

 

1.8           Geen Garantie

1.8.1        U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site volledig voor uw eigen risico is.

1.8.2        De Babysittersclub biedt haar Site en services aan in de huidige staat en zonder expliciete of impliciete garanties. De Babysittersclub garandeert in het bijzonder NIET:

(a)            dat uw wederpartij bevoegd is de Overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de Overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;

(b)           dat de Site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;

(c)            dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen; en

(d)           dat de Site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 

1.9           Aansprakelijkheid

1.9.1        De totale aansprakelijkheid van de Babysittersclub voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor de jaarlijkse gebruiksvergoeding heeft betaald aan de Babysittersclub.

1.9.2        De Babysittersclub is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site.

1.9.3        Meer in het bijzonder zal de Babysittersclub in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

(a)            Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een Overeenkomst, welke tot stand gekomen is door gebruikmaking van de Site;

(b)           De onmogelijkheid de Site te gebruiken welke onmogelijkheid niet aan de Babysittersclub toe te rekenen is of gelegen is in het niet functioneren van de door de Babysittersclub gebruikte apparatuur of software;

(c)            Het feit dat de informatie op de Site en/of in het Bestand onjuist, onvolledig of niet actueel is;

(d)           Het onrechtmatig gebruik van de systemen van de Babysittersclub, waaronder de Site, door een derde;

(e)            Handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een Overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de Site.

1.9.4        De Babysittersclub heeft enkel een bemiddelende rol en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de Babysitter verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.

1.9.5        De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Babysittersclub.

1.9.6        De Babysitter Aanvrager en de Babysitters zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

 

1.10        Vrijwaring

U vrijwaart de Babysittersclub volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een Overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze Site. De Babysittersclub is niet verplicht deel te nemen in een procedure waaraan een dergelijke claim ten grondslag ligt.

 

1.11        Verwijzingen

De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites en/of informatie van derden. De Babysittersclub heeft geen zeggenschap over deze websites. De Babysittersclub is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


1.12        Beveiliging

De Babysittersclub spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Babysittersclub legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 

1.13        Ontbinding

1.13.1     De Babysitter Aanvrager heeft de mogelijkheid om de overeenkomst (ten aanzien van het gebruik van de Site) met de Babysittersclub zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van inschrijving. Als de Babysitter Aanvrager binnen deze tijd de gebruiksvergoeding al betaald heeft, zal de Babysittersclub dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

1.13.2     De Babysitter Aanvrager heeft de mogelijkheid om de overeenkomst (ten aanzien van het gebruik van de Site) met de Babysittersclub in geval van gemotiveerde redenen te ontbinden gedurende de eerste drie maanden na inschrijving op de Site. De Babysittersclub zal bij deugdelijk gemotiveerde redenen maximaal de helft van de gebruiksvergoeding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

1.13.3     De Babysitter Aanvrager en/of de Babysitter kan zich zonder opgaaf van redenen onmiddellijk laten uitschrijven uit het Bestand van de Babysittersclub. Eventueel nog verschuldigde gelden zal de Babysitter Aanvrager, voor zover nodig na daartoe een factuur te hebben ontvangen van de Babysittersclub, binnen 30 dagen hebben overgemaakt op de rekening van de Babysittersclub.

1.13.4     De Babysittersclub is bevoegd gebruikers van de Site uit te schrijven (uit het Bestand) van de Site indien een gebruiker de op hem/haar rustende verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt.

1.13.5     De Babysitter kan uit het Bestand van de Site worden verwijderd indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de Babysitter niet goed haar oppaswerkzaamheden verricht.

 

1.14        Overige

1.14.1     Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

1.14.2     Deze Algemene Voorwaarden bevatten de gehele overeenkomst tussen een Babysitter (Aanvrager) en de Babysittersclub voor het gebruik van de Site.

1.14.3     Op deze overeenkomst (ten aanzien van het gebruik van de Site) is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

1.14.4     Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Babysittersclub aangepast worden. De Babysittersclub adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

1.15        Contact

De Babysittersclub heeft BTW-nummer NL1753.36.076.B01, is gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Amsterdam. De Babysittersclub is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34.26.90.22. U wordt verzocht alle correspondentie aan de Babysittersclub naar het e-mailadres babysittersclubamsterdam@gmail.com te sturen.

 

Hoofdstuk 2: Specifiek gedeelte voor Babysitter Aanvrager

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1, van toepassing indien u een Babysitter Aanvrager bent.

2.1           Inhoud Site

2.1.1        Iedere Babysitter Aanvrager dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving en de voorwaarden voor het regelen van een Babysitter overeenkomen met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig zijn. Uw verzoekaanvraag voor een Babysitter zal enkel informatie bevatten die relevant is voor het vinden van een Babysitter. Door het plaatsen van een verzoekaanvraag geeft u de Babysittersclub toestemming de informatie over het betreffende verzoekaanvraag te plaatsen.

2.1.2        Het is uitdrukkelijk verboden aanvragen te plaatsen op de Site op een andere wijze dan beschreven is op de Site.

2.1.3        De Babysittersclub behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van verzoeken en/of berichten in te korten of te wijzigen. De Babysittersclub behoudt zich ook het recht voor om verzoeken zonder opgave van redenen te verwijderen van de Site en verder gebruik van de Site te ontzeggen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

2.1.4        Het betreffende verzoek is op een onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;

2.1.5        Het betreffende verzoek zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan derden;

2.1.6        Het betreffende verzoek bevat discriminerende uitingen, (kinder)pornomateriaal of is anderszins onrechtmatig;

2.1.7        Berichten die anderszins naar de mening van de Babysittersclub aanstootgevend zijn;

2.1.8        Berichten die virussen of andere beschadigende computercode bevatten;

2.1.9        Berichten die bijvoorbeeld door hun omvang het normale gebruik van de Site door andere gebruikers verstoren;

2.1.10     U op enige wijze niet in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden handelt.

 

2.2           Verplichtingen Babysitter Aanvrager

2.2.1        De Babysitter Aanvrager dient woonachtig te zijn in regio Amsterdam.

2.2.2        De Babysitter Aanvrager zal de Babysitter respectvol behandelen.

2.2.3        De Babysitter Aanvrager zal tijdig contact opnemen met de Babysitter indien de Babysitter Aanvrager de overeenkomst met de Babysitter omtrent de oppaswerkzaamheden wil annuleren.

2.2.4        De Babysitter Aanvrager laat gedurende de oppaswerkzaamheden van de Babysitter contactgegevens achter voor de Babysitter en zal ervoor zorg dragen te allen tijde bereikbaar te zijn voor de Babysitter tijdens de oppasperiode in geval van calamiteiten.

2.2.5        De Babysitter Aanvrager draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Babysittersclub aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Babysitter Aanvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Babysittersclub en/of de Babysitter worden verstrekt.

2.2.6        De Babysitter Aanvrager is gehouden de Babysittersclub onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen de Babysitter Aanvrager en de Babysitter van belang kunnen zijn.

2.2.7        De Babysitter Aanvrager dient voor de aanvang van de oppaswerkzaamheden de Babysitter alle gegevens en informatie, zoals, maar zeker niet beperkt tot, eventuele ziektes van het kind, te verschaffen die nodig zijn om de oppaswerkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

2.2.8        De Babysitter Aanvrager garandeert dat er op de locatie waar de oppaswerkzaamheden verricht dienen te worden geen gevaarlijke dieren aanwezig zijn.

2.2.9        De Babysitter Aanvrager vrijwaart de Babysittersclub voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Babysitter toerekenbaar is.

2.2.10     Het is de Babysitter Aanvrager niet toegestaan gegevens van de Babysitter aan derden te verstrekken.

2.2.11     De Babysitter Aanvrager is het tijdens de duur alsmede voor een periode van een (1) jaar na beëindiging van de (bemiddelings)overeenkomst, ten aanzien van het gebruik van de Site op welke wijze dan ook, niet toegestaan om zonder bemiddeling van de Babysittersclub een afspraak te maken met een Babysitter uit het bestand van de Babysittersclub.

2.2.12     Het is de Babysitter Aanvrager niet toegestaan zonder tussenkomst van de Babysittersclub in contact te treden dan wel overeenkomsten te sluiten met een Babysitter die via de Babysittersclub oppaswerkzaamheden verricht, behoudens in het geval waarbij de Babysittersclub heeft bemiddeld tussen de Babysitter Aanvrager en een vaste Babysitter.

 

2.3           Betaling

2.3.1        Aan Babysittersclub 

(a)            Voor gebruikmaking van (het Bestand van de Babysittersclub op) de Site, inclusief eventuele bemiddelingsdiensten door de Babysittersclub, bent u een gebruiksvergoeding van EUR 250,- per jaar (incl. BTW) verschuldigd aan Babysittersclub.

(b)           Betaling ten laste van de Babysitter Aanvrager dient te geschieden op de wijze(n) als aangegeven op de Site.

(c)            Indien de Babysittersclub genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door de Babysitter Aanvrager aan de Babysittersclub worden vergoed.

(d)           De Babysittersclub behoudt zich het recht voor om te allen tijde de gebruiksvergoeding te verhogen.

(e)            Indien de Babysittersclub overgaat tot verhoging van de gebruiksvergoeding is de Babysitter Aanvrager gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aanzegging binnen tien (10) werkdagen na mededeling van de verhoging door de Babysittersclub.

(f)            De verhoging treedt in werking vier (4) weken nadat de Babysittersclub de Babysitter Aanvrager schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de verhoging.

 

2.3.2        Aan Babysitter

(a)            De Babysitter Aanvrager betaalt de Babysitter een adviestarief van minimaal EUR 7,-/ 8,-/ 9,- of 10,- per uur.

(b)           De Babysitter Aanvrager is bij last-minute (binnen 1 uur) afzegging, een vergoeding van EUR 20,- verschuldigd aan de Babysitter. De Babysitter Aanvrager zal hierover (betalings)afspraken maken met de Babysitter.

 

2.4           Overig

2.4.1        De Babysitter Aanvrager kan een keuze maken op de Site voor een bepaalde Babysitter.

2.4.2        Indien de Babysitter Aanvrager niet tevreden is over de Babysitter, zal de Babysitter Aanvrager dit direct melden aan de Babysittersclub onder opgaaf van redenen. De Babysittersclub kan in een dergelijk geval, op eigen inzicht, nadere maatregelen nemen met betrekking tot de Babysitter.

2.4.3        Per Babysitter geldt een limiet van drie (3) kinderen. Voor meer dan drie (3) kinderen zal de Babysitter aanvrager een extra Babysitter moeten inhuren bij de Babysittersclub of het adviesuurtarief van de Babysitter moeten verhogen naar minimaal EUR 10,- per uur.

 

 

Hoofdstuk 3: Specifiek gedeelte voor Babysitter

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u een Babysitter bent.

3.1           Verplichtingen Babysitter

3.1.1        Algemeen

(a)            De Babysitter dient woonachtig te zijn in Amsterdam.

(b)           De Babysitter heeft een minimale leeftijd van 18 jaar.

(c)            Indien de Babysitter ingaat op een oppasverzoek, zal zij de gemaakte afspraak nakomen en zal zij alleen bij ziekte of noodgevallen deze afspraak afzeggen door telefonisch contact op te nemen met de Babysitter Aanvrager.

(d)           Indien in geval van ziekte de Babysitter niet in staat zal zijn om op te passen, zal zij de Babysitter Aanvrager hiervan uiterlijk 6 uur vóór de afgesproken aanvangstijd van haar oppasdienst op de hoogte stellen.

 

3.1.2        Werkzaamheden

(a)            De Babysitter zal zich flexibel opstellen qua werktijden en is dus bereid op late tijdstippen op te passen.

(b)           De Babysitter stelt zich professioneel op en is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij draagt voor de kinderen op wie zij past.

(c)            De Babysitter zal de afspraken die worden gemaakt met de Babysitter Aanvrager nakomen.

(d)           De Babysitter zal in het geval van calamiteiten tijdens het oppassen altijd contact opnemen met de ouders van de oppaskinderen en de Babysittersclub.

(e)            De Babysitter laat het huis waarin zij oppast netjes achter en nodigt nooit ongevraagd mensen uit om langs te komen op het oppasadres.

(f)            De Babysitter zorgt goed voor de oppaskinderen en zal op een spontane en lieve manier met hen omgaan.

(g)            De Babysitter zal geen alcohol nuttigen gedurende de oppaswerkzaamheden en het is verboden om in het huis van de Babysitter Aanvrager te roken.

(h)           De Babysitter is aansprakelijk voor (directe) schade tijdens de oppaswerkzaamheden.

 

3.1.3         (Onkosten)vergoeding

(a)            De Babysitter gaat akkoord met een uurtarief van minimaal EUR 7,-.

(b)           De Babysitter mag eventueel ontvangen fooien zelf houden.

(c)            De Babysitter zorgt in principe zelf voor vervoer van en naar het oppasadres.

(d)           De Babysitter zorgt in principe zelf voor haar eigen maaltijden gedurende de oppaswerkzaamheden.

 

3.1.4        Overige

(a)            De Babysitter vrijwaart de Babysittersclub voor enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de Babysitter; de Babysitter is verantwoordelijk voor haar eigen gedrag en zal veroorzaakte schade zelf vergoeden aan de Babysitter Aanvrager.

(b)           De Babysitter zal nooit zonder gebruikmaking van de Site een oppasafspraak maken met een Babysitter Aanvrager uit het Bestand van de Babysittersclub.

(c)            De Babysitter is zelf verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte.